Malkova Tatiana Borisovna

Place of work

Organization:
FGBOU VO "Vladimirskii gosudarstvennyi universitet im. A.G. i N.G. Stoletovykh"
Position:
профессор
Degree:
doctor of economic sciences

Author's articles(0)