Denis S. Kamaletdinov

Place of work

Organization:
FGBOU VO "Izhevskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet im. M.T. Kalashnikova"
Position:
старший преподаватель
SPIN:
3595-8400

Author's articles(1)